Διανομή συσσιτίου Χριστούγεννα από Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.